Nawiązując współpracę ze mną w jakiejkolwiek formie: podpisując umowę, wysyłając zapytanie za pomocą zamieszczonego tu formularza lub mailem itp, przekazujesz mi swoje dane osobowe, które jestem zobowiązany przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

JEDYNIE PRZEGLĄDAJĄC MOJĄ STRONĘ NIE ZOSTAWIASZ ŻADNYCH SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Jako fotograf prowadzący swoją działalność na terenie Unii Europejskiej wprowadziłem szereg regulacji i zabezpieczeń, aby Twoje dane były przechowywane zgodnie z RODO. Wprowadziłem zasadę minimalizacji pobieranych danych przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich najlepszymi dostępnymi, cyfrowymi metodami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane osobowe jestem ja, czyli: Przemysław Pomarański, z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 41.

JAK SIĘ ZE MNĄ SKONTAKTOWAĆ?

Jeżeli poniższe informacje są niewystarczające, to skontaktuj się ze mną na adres: biuro@4ustudio.com.pl lub na adres pocztowy: Przemysław Pomarański 4U STUDIO, ul. Wojska Polskiego 41, 26-700 Zwoleń.

SKĄD MAM TWOJE DANE?

Najczęściej sam je podałaś/eś w różnych sytuacjach:

 • dzwoniąc lub wysyłając e-mail do mnie;
 • wypełniając formularz na niniejszej stronie;
 • wysyłając do mnie wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram);
 • kontaktując się ze mną za pomocą jednego z portali, z którym współpracuję (takich jak weselezklasa.pl);
 • spisując ze mną umowę na wykonanie sesji fotograficznej.

Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzam Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZE MNIE?

W trakcie realizacji zawartej umowy na usługi fotograficzne, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji postanowień umowy w tym przede wszystkim wykonanie Tobie fotografii, wydrukowanie wykonanych zdjęć itp;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową;
 • przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

Przetwarzam także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego mojego interesu, w celach podanych poniżej:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media;
 • utrwalenie Twojego wizerunku w postaci fotografii w celu realizacji zawartej umowy;
 • obsługę płatności.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę to będę przetwarzać Twoje dane w celu:

 • publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach współpracujących (weselezklasa.pl);
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Nie stosuję profilowania Twoich danych osobowych ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

CZY MUSZĘ POBIERAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie, wystarczy się ze mną nie kontaktować. Jednak wtedy nie jestem w stanie ani odpowiedzieć na Twoje pytania, ani zrealizować żadnej usługi fotograficznej.

W celu realizacji poniższych potrzebuję przetwarzać w szczególności:

 • w celu odpowiedzi na pytania przetwarzamy dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media;
 • w celu realizacji umowy do sesji fotograficznej przetwarzam Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja;
 • w celu realizacji sesji ślubnej potrzebuję ponadto adresy domowe miejsc, w których będziecie się przygotowywać.

Wykonując fotografie przetwarzam Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji warunków naszej umowy, a co za tym idzie:
 • realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka;
 • realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą pozostajesz związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizuję umowę.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC SWOICH DANYCH PRZETWARZANYCH W MOJEJ FIRMIE?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 • gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz ode mnie potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzam Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazuję oraz planowanego terminu przechowywania danych;
 • gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
 • gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jako, że nie stosuję zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych ani ich profilowania, nie ma u mnie zastosowania prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych do innego Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień proszę o kontakt: biuro@4ustudio.com.pl lub na adres pocztowy: Przemysław Pomarański 4U STUDIO, ul. Wojska Polskiego 41, 26-700 Zwoleń.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMU POWIERZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Co do zasady nie przekazuję Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka naszej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści naszych umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazuję tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, muszę powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem muszę dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. W szczególności:

Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, social media, system zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom: MasterNET.pl Szczepanik Adrian, ZALAMO S.C., Facebook Inc.

Usługi druku i przygotowania produktów fotograficznych takich jak: odbitki, albumy i inne powierzam wielu firmom w zależności od potrzeb i preferencji, ale od dnia 25 maja 2018 tylko i wyłącznie firmom, które podpisały z nami umowę powierzenia zgodną z RODO.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJĘ TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
 • marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania;
 • archiwizacyjnych: fotografie do 25 lat od ich powstania.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowuję zgodnie z moim istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

JAK ZABEZPIECZAM TWOJE DANE OSOBOWE?

Rozporządzenie RODO stawia największy nacisk na kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem danych osobowych, dlatego też my zainwestowałem najwięcej czasu, środków i wiedzy na bezpieczeństwo Twoich danych.

Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony tylko do kilku urządzeń w moim studio oraz kilku urządzeń mobilnych.
Dyski twarde na których przechowuję fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym jak i cyfrowym.

Dostęp do naszych komputerów i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.

A CO Z CIASTECZKAMI (COOKIES)?

Moja strona nie potrzebuje do działania cookies i ich nie wykorzystuję.

CZY POLITYKA PRYWATNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE?

Tak! Oczywiście. Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczymy się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem będziemy modyfikować moją politykę aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych.